دارالترجمه رسمی در تنکابن


دارالترجمه رسمی در تنکابن: به طور کلی، در استان مازندران 3 دارالترجمه رسمی در حال فعالیت است که 2 دارالترجمه در شهر ساری و 1 دارالترجمه در شهر بابل فعالیت می کنند. بنابراین، در شهر تنکابن، هیچ دفتر ترجمه رسمی که مترجم رسمی قوه قضائیه در آنجا حضور داشته باشد، مستقر نیست. بنابراین، شهروندان مستقر در تنکابن باید اسناد خود برای ترجمه رسمی را به دیگر شهر ها ارسال کنند. برای این عزیزان، شهر های تهران، ساری، بابل و رشت، مقاصد مناسبی برای ارسال مدارک است. عزیزان مستقر در تنکابن می توانند اسناد خود را به دارالترجمه های این شهرها ارسال پستی نمایند و از طریق پست نیز سفارش خود را دریافت نمایند. توجه داشته باشید که در دارالترجمه های ساری و بابل، صرفاً مترجم رسمی انگلیسی فعالیت می کند و در دارالترجمه های رشت، مترجمان رسمی انگلیسی و فرانسوی حضور دارند. به علت تنوع مراکز ترجمه رسمی در تهران، این شهر گزینه مناسب تری برای ارسال مدارک برای ساکنین عزیز تنکابن است.