دارالترجمه رسمی در شهرری


دارالترجمه رسمی در شهرری: لازم به ذکر است که تمامی دارالترجمه های رسمی در استان تهران، در شهر تهران، یعنی مرکز استان، متمرکز هستند و دیگر شهر های استان از جمله شهرری فاقد دارالترجمه رسمی هستند. از آنجا که شهرری یکی از شهرهای استان تهران محسوب می شود، ساکنین این شهر زیبای باستانی برای انجام امور ترجمه رسمی باید به دارالترجمه های رسمی شهر تهران مراجعه کنند. دارالترجمه های رسمی عمدتاً به ترجمه اسناد و مدارک رسمی می پردازند و برخی از آنها نیز قبول سفارش متون غیر رسمی مانند مقالات علمی و آکادمیک را دارند. اگر ساکنین عزیز شهرری خواستار ترجمه متون غیر رسمی هستند، می توانند کار خود را به دارالترجمه های غیر رسمی بسپارند. اما اگر این عزیزان قصد ترجمه اسناد و مدارک خود را دارند و نیازمند مهر تأیید می باشند، حتما باید اسناد خود را به دارالترجمه های رسمی بسپارند. در دارالترجمه های رسمی، مترجمان رسمی مورد تأیید قوه قضاییه فعالیت می کنند و این افراد، دارای مهر تأیید قوه قضاییه برای تصدیق اسناد هستند.

فرایند ترجمه رسمی در دارالترجمه های رسمی
متقاضیان ترجمه رسمی در شهرری در نظر داشته باشند که فرایند ترجمه رسمی در دارالترجمه های رسمی بدین شکل است که پس از ثبت سفارش توسط مراجعین، ابتدا مترجمان غیر رسمی، که اصطلاحاً به آنها فرم زن گفته می شود، اسناد را از فارسی به زبان های خارجی بر می گردانند. سپس، مترجم رسمی، درستی ترجمه و انطباق اسناد فارسی و اسناد ترجمه شده را بررسی می کند. در صورت صحت و انطباق، مترجم رسمی، اسناد ترجمه شده را مهر رسمی می زند. در مرحله بعد، این اسناد به دادگستری استان ارسال می شوند تا مهر تأیید این مرکز نیز بر اسناد زده شود. و در نهایت، در صورت نیاز مراجعین و بسته به نوع کاربرد مدارک ترجمه شده، اسنادی که توسط مترجم رسمی و دادگستری ممهور شده اند، برای تأییدی دیگر به مراکز منتخب وزارت امور خارجه ارسال می شوند. تمامی این مراحل، از ترجمه تا تأییدات، بایستی توسط دفاتر ترجمه رسمی انجام گیرد.