دارالترجمه ایتالیایی در شیراز


ساکنین عزیز در شیراز که متقاضی ترجمه رسمی اسناد به زبان ایتالیایی هستید، توجه داشته باشید که هیچ مترجم زبان ایتالیایی در شهر شیراز وجود ندارد. در حال حاضر، تنها شهری که در آن مترجم رسمی ایتالیایی وجود دارد، شهر تهران است که در آن پانزده مترجم رسمی ایتالیایی وجود دارد. بنابراین، تنها راه ترجمه اسناد به زبان ایتالیایی یا از ایتالیایی به فارسی، ارسال اسناد به مترجمان فعال در تهران است. از آنجاکه مترجمان رسمی موظف به تایید اصل بودن اسناد هستند و برای اخذ تاییدات دادگستری، باید اصل مدرک را به دادگستری ارائه نمایند، شما مطمئناً بایستی اصل مدارک خود را برای مترجمان رسمی ایتالیایی، به صورت حضوری یا از طریق پست ارسال نمایید.

پس از ارسال مدارک از شیراز به تهران، مترجمان ایتالیایی مستقر در تهران می توانند اسناد و مدارک شما را ترجمه نمایند و به سه صورت صحت آنها را تایید نمایند: 1. تایید با مهر مترجم رسمی؛ 2. تایید با مهر دادگستری؛ 3. تایید با مهر وزارت امور خارجه. تایید اسناد توسط مترجم رسمی قوه قضاییه، جزو لاینفک تمامی تاییدات ترجمه می باشد. در صورت نیاز متقاضی، اسناد ترجمه شده به تایید دادگستری نیز می رسد. و اگر متقاضی، بنا به درخواست مرجعی که قرار است اسناد ترجمه شد را به آن ارائه کند، نیازمند تایید ترجمه توسط وزارت امور خارجه باشد، دارالترجمه آن را برای اخذ تاییدات به نمایندگی وزارتخانه مذکور ارسال خواهد کرد.